Sjúkrasjóður Stéttarfélags Vesturlands

Bótareglur frá og með 1. jan. 2019

 

(english below)

 

 1. Fæðingarstyrkur                                                                                                                kr.           100.000

Miðast við félaga, sem greitt hefur iðgjald í 12 mánuði. Ef tveir

fullgreiðandi félagar eignast saman barn eiga þeir hvor um sig rétt á fæðingarstyrk.

Hafi félagsmaður greitt í félagið þrjú ár eða lengur áður en barn fæðist þá

hækkar styrkurinn í kr. 150.000.

Greiða þarf iðgjald af greiðslum fæðingarorlofssjóðs. Styrkurinn er framtalsskyldur.

 

 1. Styrkur v/glasa-, tæknifrjóvgunar og ættleiðingar                                                  kr.           100.000

Miðast við félaga, sem greitt hefur iðgjald í 12 mánuði. Ef um er að

 ræða tvo fullgreiðandi félaga eiga þeir hvor sinn rétt. Aðeins veittur einu sinni

á hverju tveggja ára tímabili. Leggja þarf fram staðfestingu á útlögðum kostnaði

og aldrei skal greiða meira en 50% af kostnaði. Hafi félagsmaður greitt í

félagið í þrjú ár eða lengur getur hann fengið styrk allt að kr. 200.000 á

sömu forsendum.

               

 1. Gleraugnastyrkur              pr. félaga á 24 mánaða tímabili                                     kr.           50.000

                                                                pr. barn á 12 mánaða tímabili                                                       25.000

En aldrei meira en 50% af reikningi.

                               

 1. Heyrnatækjastyrkur
  pr. félaga á 36 mánaða tímabili                                                                                        kr.           50.000

                Miðað við tæki í annað eyra. Upphæð tvöfaldast ef þörf er á tveimur

                tækjum. Þó aldrei meira en 50% af reikningi.

 

 1. Forvarnir og ýmis heilbrigðisþjónusta                                                                        kr.          50.000

       Almenna heilsufarsskoðun á heilsugæslustöð, krabbameinsleit, almenn

       rannsókn hjá Hjartavernd, sjúkranudd, sjúkraþjálfun og önnur endurhæfing,

tannviðgerðir, göngugreining og stoðtæki. Tilvísun læknis getur þurft til.

Ekki greitt meira en 50% af reikningi, nema vegna göngugreiningar og

krabbameinsleitar, þar er reikningur vegna grunnþjónustu greiddur að fullu.

.               Félagsmaður getur aldrei fengið meira greitt af þessum lið en sem nemur

kr. 50.000 á ári. Heimilt er að horfa þrjú ár aftur í tímann hjá félagsmanni sem

t.d. fer í dýrar tannviðgerðir og hafi hann ekki fullnýtt upphæðina á síðustu þremur

árum, getur hann fengið mismuninn á því sem hann hefur þegar fengið og allt að

kr.150.000. Svona uppsöfnun getur einungis verið nýtt einu sinni.

Umsækjandi þarf að hafa verið félagi í síðustu 12 mán. nema vegna krabbameinsleitar

þá 6 mán.

                                               

 1. Stjórn er heimilt að styðja félaga og börn þeirra til annarra stoðtækjakaupa en að ofan greinir samkv. gr. 12.8. í reglugerð sjóðsins. Stjórnin setur sér þá vinnureglu að stoðtækjakaup séu ávallt að tilvísun læknis og styrkur v/barna 50%.

                                                                                                                                                                 

 1. Heilsurækt, svo sem sund, líkamsræktarstöðvar o.fl. -                                           kr.          25.000

                Umsækjendur þurfa að hafa verið greiðandi sjóðfélagar í a.m.k.  6 síðustu mánuði, miðað við reglur sjóðsins. Aldrei er endurgreitt meira en 50% af

kostnaði á hverju 12 mánaða tímabili. Reikningar skulu stílaðir á nafn viðkomandi

                og einungis gilda fyrir félagsmanninn. Ekki er greitt fyrir gatakort eða miða.

                               

 1. Augnaðgerðir, á öðru auga er hámark kr. 60.000. Hámark fyrir bæði augu           kr.           120.000

Um er að ræða laser eða lasik aðgerðir. Einn fullur styrkur á 36 mánaða fresti.

Umsækjandi þarf að hafa verið félagi í síðustu 12 mán.

 

 1. Viðtalsmeðferð hjá sálfræðingum/fjölskylduráðgjöfum. - Hámark                    kr.           80.000    

Greitt 50% viðtalstíma að hámarki  kr. 10.000 fyrir tímann.     

Greining á ADHD skal styrkt samkv. þessari gr. og greiða skal 50% af

reikningi að  sama hámarki.

 

 1. Dánarbætur, skv. gr. 12.4.                                                                                               kr.           385.000

Hafi félagsmaður verið virkur greiðandi í félagið í 5 ár eða lengur og lætur

eftir sig barn undir 18 ára aldri hækkar upphæðin um kr. 100.000.

Dánarbætur eru framtalsskyldar.

 

 1. Dvöl  félagsmanna  sem fara í endurhæfingu eða meðferð samkvæmt tilvísun læknis á endurhæfingarstofnunum er niðurgreidd um kr. 4.000 á dag í allt að 42 almanaksdaga (6 vikur).      Þó aldrei meira en 50% af kostnaði

.

12.    Heimilt er í eitt skipti að veita styrk sem svarar dagpeningum í allt að 45 daga vegna sjúkdóms sem stafar af ofneyslu vímuefna. Tilvísun  læknis þarf til.

 

13.    Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í allt að 120 almanaksdaga samkv. grein 12.1 í reglugerð sjóðsins. Þó aldrei hærri en kr. 525.000 í hverjum mánuði.

 

 1. Dagpeninga vegna veikinda langveikra og alvarlega fatlaðra barna í allt að 90 almanaksdaga, samkv. grein 12.2. Þó aldrei hærri en kr. 525.000 í hverjum mánuði.

 

 1. Dagpeningar vegna mjög alvarlegra veikinda maka í allt að 90 almanaksdaga, samkv. grein 12.3. Þó aldrei hærri en kr. 525.000 í hverjum mánuði.

 

Viðmið til að ná fullum bótarétti er kr. 35.200.- sl. 12 mánuði, þessi tala er viðmið frá 1. jan. 2019.

 

Í þeim tilvikum þegar iðgjaldagreiðendur stunda nám með vinnu svo sem vinna tvö sumur eða  stunda árstíðabundin störf er heimilt að telja 24 mánuði aftur í tímann þegar réttindi þeirra eru metin úr sjúkrasjóði. Hafi viðkomandi aðili náð að lágmarki sex mánaða starfi á tímabilinu hefur hann öðlast hlutfallslegan rétt enda hafi verið greitt af viðkomandi til sjóðsins á sama tímabili.

 

Geymd réttindi eldri borgara og öryrkja:

Samkv. grein 11.1 í reglugerð sjóðsins geymast réttindi sjóðsfélaga sem hættir eru störfum vegna aldurs eða örorku óskert í 12 mánuði frá starfslokum, hafi þeir greitt til sjóðsins síðustu 5 árin fyrir starfslok. Eftir það skulu þeir eiga rétt til 60% af þeim styrkjum sem greiðandi félagar njóta.

Einnig eiga aðstandendur þeirra rétt til dánarbóta samkv. þessari grein, nú kr. 231.000.

 

Grein 12.5 í reglugerð sjóðsins var virkjuð frá 1. jan. 2018:

Dagafjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.

Félagsmenn á almenna markaðnum (verkafólk, iðnaðarmenn og verslunarmenn) 120 dagar.
Félagsmenn er starfa hjá ríkinu 90 dagar.
Félagsmenn er starfa hjá sveitarfélögum 40 dagar 

Almenni markaðurinn greiðir 1% í sjúkrasjóð. Iðgjöld sveitarfélaganna í sjúkrasjóð er 0,33% af launum og en hjá ríkinu 0,75% af launum viðkomandi starfsmanns.

 

Nýtt niðurlag gr. 12.1 og  er það nú  svohljóðandi:

Stjórn sjóðsins getur við sérstakar aðstæður metið  hvort dagpeningar skuli greiddir lengur en eitt bótatímabil og hver upphæð dagpeninga skuli þá vera. Stjórn sjúkrasjóðs getur(við þessar aðstæður) gert félagsmanni, sem nýtur greiðslu úr sjóðnum, skylt að leita ráðgjafar hjá Virk.

 

Vakin er athygli á 15. grein reglugerðar sjóðsins um fyrningu bótaréttar :

 

15. grein  -  Fyrning bótaréttar

15.1        Réttur til dagpeninga í veikinda og slysaforföllum skv. gr.12.1 og 12.4 fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

15.2        Réttur til styrkja skv. reglugerð þessari fellur að öðru leyti niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

 

Upphæðir hámarks dagpeninga og dánarbóta verða hækkaðar 1.jan. 2019  miðað við launavísitölu samkvæmt lögum ASÍ. Dánarbætur taka mið af neysluverðsvísitölu frá 1. jan 2017.

Bótareglurnar voru síðast staðfestar á aðalfundi Stéttarfélags Vesturlands 17. maí 2018.

 

-------------------------------------------------------

 

Sickness Fund - Stéttarfélag Vesturlands

Compensation rules from and including 1 January 2019

 

1.       Maternity benefits                                                                                                                              ISK 100,000

For members, who have paid contributions for 12 months. If two full-paying members have a child together, they each have a right to maternity benefits. If a member has paid into the union for 3 years or longer prior to the birth of the child, then the benefits increase to ISK 150,000.Union contributions must be paid on payments from the maternity/paternity leave fund. The benefits must be declared for tax.

 

2.       Benefits for IVF, assisted reproduction and adoption                                                              ISK 100,000

For members, who have paid contributions for 12 months. In the case of two full-paying members, they each individually have their rights. Only granted once during each two-year period. Confirmation of outlay costs must be provided, and payment shall never exceed 50% of cost. If a member has paid into the union for 3 years or longer, the member can receive benefits of up to ISK 200,000 using the same criteria.                

 

3.       Glasses benefit     per member over a 24-month period                                                           ISK 50,000

per child over a 12-month period                                                                 ISK 25,000

But never more than 50% of the invoice.                      

 

4.       Hearing-aid benefit

per member during 36-month period                                                                                           ISK 50,000

For a device in one ear. The amount doubles if 2 devices are needed. But never more than 50% of the invoice.

 

5.       Preventative measures and various health services ISK 50,000

General health checks at a health clinic  cancer screening, general check-up at The Icelandic Heart Association, massage therapy, physiotherapy and other rehabilitation, dental repairs, gait analysis and prostheses. A doctor’s referral may be needed. Payment for no more than 50% of invoice, except for gait analysis and cancer screening; in such cases an invoice for basic service is paid in full. A member can never receive payment under this item which exceeds ISK 50,000 in one year. It is possible to go 3 years back in time for a member who, for example, needs expensive dental treatment and if he has not fully used the amount during the preceding three years, he can receive the difference of what he has already received, up to ISK 150,000. Such accumulation can only be used on one occasion. The applicant must have been a member during the preceding 12 months except in the case of cancer screening where this is 6 months.                                           

 

6.       The board is authorised to support members and their children for other purchase of prostheses than specified above, pursuant to Article 12.8 in the Fund’s regulation. The board has adopted the working rule that the purchase of prostheses it is always subject to a doctor’s referral and that support for children is 50%.                                                                                                                                                 

 

7.       Fitness activities, such as swimming, health clubs, etc.                                                            ISK 25.000          

Applicants must have been paying members for at least the preceding 6 months, according to the rules of the Fund. No more than 50% of costs is ever reimbursed in each twelve-month period. Invoices shall be made out to the name of the party in question and they are only valid for union members. Payment  is not made for discount cards or tickets.

 

8.       Eye operations,  on one eye the maximum is ISK 60,000. Maximum for both eyes is          ISK 120,000

These are laser or lasik procedures. One full benefit at 36-month intervals. The applicant must have been a member during the preceding 12 months.

 

9.       Interview therapy with psychologist/family counsellor. Maximum                                      ISK 80,000

50% payment for interview therapy session to a maximum of ISK 10,000/hour.

Diagnosis of ADHD shall be supported according to this Article with payment of 50% of invoice with the same maximum.

 

10.    Compensation for death, pursuant to Article 12.4                                                                          ISK 385,000

If a member has been an active payer to the trade union for 5 years or more and is survived by a child under 18 years of age, the amount increases by ISK 100,000. Compensation for death must be declared for tax.

 

11.    Stays by members who go for rehabilitation or treatment according to a doctor’s referral at rehabilitation institutions are subsidised by about ISK 4,000 per day for up to 42 calendar days (6 weeks). But never more than 50% of the invoice.

 

12.    It is authorised in a single instance to provide support equal to per diem for up to 45 days for illness resulting from abuse of drugs. A doctor’s referral is necessary.

 

13.    Per diem in absence for illness or accident for up to 120 calendar days pursuant to Article 12.1 in the Fund’s regulation. But never higher than ISK 525,000 each month.

 

14.    Per diem for chronically ill or seriously handicapped children for up to 90 calendar days, pursuant to Article 12.2. But never higher than ISK 525,000 each month.

 

15.    Per diem for serious  illness of partner for up to 90 calendar days, pursuant to Article 12.3. But never higher than ISK 525,000 each month.

 

The criterion for receiving full compensation rights is ISK 35,200 during the last 12 months; this number is the criterion from 1 January 2019.

 

In instances where the parties paying contributions are working while studying, such as working for 2 summers or doing seasonal work, it is authorised to view the preceding 24 months when assessing their rights to the Sickness Fund. If the party in question has achieved a minimum of 6 months’ work during the period, then he has gained a proportional right as long as that party has paid into the Fund during the same period.

 

Extended rights of senior citizens and handicapped: Pursuant to Article 11.1 in the Fund regulation, the rights of Fund members that have stopped working because of their age or a handicap are extended unimpaired for 12 months from the time of the end of the employment, if they have paid into the Fund during the 5 years preceding the end of their employment. After that time, they have the right to 60% of the benefits that those paying into the Fund enjoy. In addition to this, their dependants have a right to compensation for death pursuant to this Article, now ISK 231,000.

 

Article 12.5 in the Fund regulation was activated from 1 January 2018:

The number of days of paid per diem pursuant to item 12.1, to those to those for whom contributions are paid which are proportionately lower than 1%, can be impaired in the same proportion as the contribution is lower than 1%.

Members on the general market (workers, tradesmen and shop workers) 120 days.
Members who work for the state 90 days.
Members who work for municipalities 40 days. 

The general market pays 1% into the Sickness Fund. Contributions from the municipalities to the Sickness Fund are 0.33% of wages and from the state, they are 0.75% of wages for the employee in question.

 

A new final sentence to Article 12.1 is now as follows: The Fund board can, under special circumstances, assess whether per diem should be paid longer than for one compensation period and can decide what the amount of the per diem should be. The board of the Sickness Fund can (under these circumstances) oblige a member who is receiving payments from the Fund, to seek counselling at Virk.

 

Attention is drawn to Article 15 of the Fund regulation on the expiry of compensation rights:

 

Article 15 - Expiry of compensation rights

15.1 The right to per diem during absence because of sickness or accident pursuant to Articles 12.1 and 12.4 becomes void if it is not sought within 12 months from the time that the right became active.

15.2 The right to benefits pursuant to this regulation becomes in other respects void if it is not sought within 12 months from the time that the right became active.

 

The amount of maximum per diem and death compensation will be increased on 1 January 2019, in accordance with the wages index pursuant to the rules of ASÍ. Compensation for death takes into account the consumer price index from 1 January 2017. The rules on compensation were last confirmed at the AGM of the Stéttarfélag Vesturlands on 17 May 2018.