Sjúkrasjóður Stéttarfélags Vesturlands

 

Bótareglur frá og með 1. jan. 2018

 

 1. Fæðingarstyrkur                                                                                                                kr.           100.000

Miðast við félaga. Þannig að ef tveir fullgreiðandi félagar eignast

saman barn eiga hvort um sig rétt á fæðingarstyrk. Greiða þarf iðgjald
                greiðslum fæðingarorlofssjóðs. Styrkurinn er framtalsskyldur.

 

 1. Styrkur v/glasa-, tæknifrjóvgunar og ættleiðingar                                                  kr.           100.000

Miðast við félaga. Þannig að ef um er að ræða tvo fullgreiðandi

félaga eiga þeir hvor sinn rétt. Aðeins veittur einu sinni á hverju

þriggja ára tímabili. Leggja þarf fram staðfestingu á útlögðum kostnaði

og aldrei skal greiða meira en 50% af kostnaði.

               

 1. Gleraugnastyrkur              pr. félaga á 24 mánaða tímabili                                     kr.           40.000

                                                                pr. barn á 12 mánaða tímabili                                                       20.000

En aldrei meira en 50% af reikningi.

                               

 1. Heyrnatækjastyrkur
  pr. félaga á 36 mánaða tímabili                                                                                        kr.           40.000

                Miðað við tæki í annað eyra. Upphæð tvöfaldast ef þörf er á tveimur

                tækjum. Þó aldrei meira en 50% af reikningi.

 

 1. Göngugreining

greitt að fullu, eða allt að:                                                                                                 kr.           5.000

 

 1. Almenna heilsufarsskoðun á heilsugæslustöð, fyrir félagsmenn sem

verða  50 ára á almanaksári.  Greitt er að fullu, þó að hámarki                         kr.          10.000

               

 1. Krabbameinsleit

  100% af grunnrannsókn, allt að:                                                                                    kr.           12.000

 

 1. Almenn rannsókn hjá Hjartavernd

  50% af kostnaði, allt að:                                                                                                  kr.           15.000

 

9.       Sjúkranudd, sjúkraþjálfun og önnur endurhæfing.

Tilvísun læknis getur þurft til. Ekki greitt meira en 50% af reikningi.                      kr.          50.000

                 

 1. Heilsurækt, svo sem sund, líkamsræktarstöðvar o.fl. - Hámark:                         kr.          25.000

                Umsækjendur þurfa að hafa verið greiðandi sjóðfélagar í a.m.k. 12 síðustu

                mánuði, miðað við reglur sjóðsins. Þó aldrei meira en 50% af kostnaði á

                hverju 12 mánaða tímabili. Reikningar skulu stílaðir á nafn viðkomandi

                og einungis gilda fyrir félagsmanninn.

                               

 1. Augnaðgerðir, á öðru auga er hámark kr. 50.000. Hámark fyrir bæði augu           kr.           100.000

Um er að ræða laser eða lasik aðgerðir. Einn fullur styrkur á 36 mánaða fresti.

Umsækjandi þarf að hafa verið félagi í síðustu 12 mán.

 

 1. Viðtalsmeðferð hjá sálfræðingum/fjölskylduráðgjöfum. - Hámark                    kr.           45.000    

Greitt 50% viðtalstíma að hámarki  kr. 7.500 fyrir tímann.       

Greining á ADHD skal styrkt samkv. þessari gr. og greiða skal 50% af

reikningi að  sama hámarki.

 

 1. Dánarbætur, skv. gr. 12.4.                                                                                               kr.           370.000

 

 1. Dvöl  félagsmanna  sem fara í endurhæfingu eða meðferð samkvæmt tilvísun læknis á endurhæfingarstofnunum verði niðurgreidd um kr. 3.000 á dag í allt að 42 almanaksdaga (6 vikur).      Þó aldrei meira en 50% af kostnaði

.

 1. Stjórn er heimilt að styðja félaga og börn þeirra til annarra stoðtækjakaupa en að ofan greinir samkv. gr. 12.8. í reglugerð sjóðsins. Stjórnin setur sér þá vinnureglu að stoðtækjakaup séu ávallt að tilvísun læknis og styrkur v/barna 50%.

 

16.    Heimilt er í eitt skipti að veita styrk sem svarar dagpeningum í allt að 45 daga vegna sjúkdóms sem stafar af ofneyslu vímuefna. Tilvísun  læknis þarf til.

 

17.    Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í allt að 120 almanaksdaga samkv. grein 12.1 í reglugerð sjóðsins. Þó aldrei hærri en kr. 494.000 í hverjum mánuði.

 

 1. Dagpeninga vegna veikinda langveikra og alvarlega fatlaðra barna í allt að 90 almanaksdaga, samkv. grein 12.2. Þó aldrei hærri en kr. 494.000 í hverjum mánuði.

 

 1. Dagpeningar vegna mjög alvarlegra veikinda maka í allt að 90 almanaksdaga, samkv. grein 12.3. Þó aldrei hærri en kr. 494.000 í hverjum mánuði.

 

Viðmið til að ná fullum bótarétti er kr. 34.300.- sl. 12 mánuði, þessi tala verður viðmið eftir 1. jan. 2018.

 

Geymd réttindi eldri borgara og öryrkja:

Samkv. grein 11.1 í reglugerð sjóðsins geymast réttindi sjóðsfélaga sem hættir eru störfum vegna aldurs eða örorku óskert í 12 mánuði frá starfslokum, hafi þeir greitt til sjóðsins síðustu 5 árin fyrir starfslok. Eftir það skulu þeir eiga rétt til 60% af þeim styrkjum sem greiðandi félagar njóta. Einnig eiga aðstandendur þeirra rétt til dánarbóta samkv. þessari grein, nú kr. 222.000.

 

Grein 12.5 í reglugerð sjóðsin er virkjuð:

 

Dagafjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.

Félagsmenn á almenna markaðnum (verkafólk, iðnaðarmenn og verslunarmenn) 120 dagar.
Félagsmenn er starfa hjá ríkinu 90 dagar.
Félagsmenn er starfa hjá sveitarfélögum 40 dagar 

 

Almenni markaðurinn greiðir 1% í Sjúkrasjóð. Iðgjöld sveitarfélaganna í sjúkrasjóð er 0,33% af launum og en hjá ríkinu 0,75% af launum viðkomandi starfsmanns.

 

Nýtt niðurlag gr. 12.1 og  er það nú  svohljóðandi:

Stjórn sjóðsins getur við sérstakar aðstæður metið  hvort dagpeningar skuli greiddir lengur en eitt bótatímabil og hver upphæð dagpeninga skuli þá vera. Stjórn sjúkrasjóðs getur(við þessar aðstæður) gert félagsmanni, sem nýtur greiðslu úr sjóðnum, skylt að leita ráðgjafar hjá Virk.

 

Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðs­fé­laga í formi for­varnar- og endur­hæfingar­styrkja og

 styrkja vegna sjúkra- og slysa­kostnaðar, fæðingarstyrkja, vegna krabbameinsrannsókna,

stoðtækjastyrkja o.þ.h. sem stjórn sjóðsins ákveður á hverjum tíma og geta sjóðsins leyfir.

 

Vakin er athygli á 15. grein regugerðar sjóðsins um fyrningu bótaréttar :

 

15. grein  -  Fyrning bótaréttar

15.1        Réttur til dagpeninga í veikinda og slysaforföllum skv. gr.12.1 og 12.4 fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

15.2        Réttur til styrkja skv. reglugerð þessari fellur að öðru leyti niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

 

Upphæðir hámarks dagpeninga og dánarbóta verða hækkaðar 1.jan. 2018  miðað við launavísitölu samkvæmt lögum ASÍ. Dánarbætur taka mið af neysluverðsvísitölu frá 1. jan 2017.

Bótareglurnar voru síðast staðfestar á aðalfundi Stéttarfélags Vesturlands 5. okt. 2017.