Reglugerð Sjúkrasjóðs Stéttarfélags Vesturlands

1. grein - Nafn sjóðsins og heimili

1.1 Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Stéttarfélags Vesturlands, skammstafað Sjúkrasjóður SV.

1.2 Sjúkrasjóður Stéttarfélags Vesturlands er eign Stéttarfélags Vesturlands. Heimili hans og varnar-þing er í Borgarnesi.

2. grein - Verkefni sjóðsins

2.1 Verkefni sjóðsins er að veita sjóðsfélögum Sjúkrasjóðs Stéttarfélags Vesturlands fjárhagsaðstoð í veikinda-, slysa- og dánartilvikum. Sjóðsfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins.

2.2 Verkefni sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi og heilsu-far.

2.3 Sjóðnum er heimilt að leggja fram eða lána fé til kaupa eða byggingar orlofsaðstöðu fyrir sjóðsfélaga í samstarfi og/eða samvinnu við Stéttarfélag Vesturlands.

3. grein - Tekjur

3.1 Tekjur sjóðsins eru samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.

3.2. Vaxtatekjur og annar arður.

3.3 Gjafir, framlög og styrkir.

3.4 Aðrar tekjur sem aðalfundur félagsins/sjóðsins kann að ákveða hverju sinni.

4. grein - Stjórn og rekstur

4.1 Stjórn sjóðsins er skipuð fimm mönnum. Formaður félagsins og varaformaður eru sjálfkrafa formaður og varaformaður sjóðsstjórnar. Aðrir stjórnarmenn skulu kosnir á aðalfundi til tveggja ára í senn, annað hvert ár tveir stjórnarmenn og hitt árið einn stjórnarmaður. Sjóðsstjórnin ber ábyrgð á öllum fjárreiðum sjóðsins.

4.2 Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslu-reglum.

4.3 Heimilt er að fela skrifstofu Stéttarfélags Vesturlands fjárreiður og umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum félagsins.

4.4 Ávallt skulu liggja fyrir gögn um rétt einstaklings til greiðslu úr sjóðnum.

5. grein - Bókhald, reikningar og endurskoðun

5.1 Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund Stéttarfélags Vesturlands sem jafnframt er aðalfundur sjóðsins.

5.2 Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12. grein.

5.3 Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3.mgr. 44.gr. laga ASÍ eins og þær reglur eru á hverjum tíma.

6. grein - Úttekt óháðra eftirlitsaðila

6.1 Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sjóðsins sendir skrifstofu ASÍ.

6.2 Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endur-skoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt þessa með ársreikningi sjóðsins.

6.3 Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar. Sérstaka grein skal gera fyrir áhrifum á afkomu sjóðsins vegna ákvarðana skv. greinum 12.3 og 12.4.

6.4 Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir aðalfund tillögu að breytingu á reglugerðinni sem tryggir að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.

7. grein - Ávöxtun sjóðsins

7.1 Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:

  1. í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs,
  2. með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum,
  3. í bönkum eða sparisjóðum,
  4. í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins,
  5. á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11. gr. viðmiðunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 41.gr. laga ASÍ.

8. grein - Ráðstöfun fjármuna

8.1 a) Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verk-efni.

b) Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megintilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða, sbr. a, b og c lið greinar 7.1.

9. grein - Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði

9.1 Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 10. gr.

9.2 Einungis þeir sem sannanlega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.

9.3 Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði.

9.4 Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins, sbr. 10. gr.

9.5 Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á, að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

9.6. Þeir félagsmenn sem skráðir eru atvinnulausir eða eru í fæðingarorlofi halda réttindum í sjóðnum, greiði þeir félagsgjald af atvinnuleysisbótum og/eða fæðingarorlofsgreiðslum. Skal hluti þess þá renna til sjúkrasjóðs á meðan atvinnuleysi/fæðingarorlofi stendur.

10. grein - Samskipti sjúkrasjóða

10.1 Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði eins verkalýðsfé-lags, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.

10.2 Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans, tegund og fjárhæð bóta.

11. grein - Geymd réttindi

11.1 Sjóðsstjórnin getur sett um það reglur að þeir sjóðsfélagar sem láta af störfumvegna aldurs eða örorku eiga rétt á styrkjum til stoðtækjakaupa og hluta útfararstyrks, enda hafi viðkomandi verið sjóðfélagi a.m.k. 5 síðustu árin fyrir starfslok. Rétthafar bóta vegna útfararstyrks eru maki sjóðfélaga og börn hans.

11.2 Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið fullgildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilisástæðum.

11.3 Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi.

12. grein - Styrkveitingar

12.1 Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í 120 daga (4 mánuði), að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu, að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Stjórn sjóðsins getur við sérstakar aðstæður metið hvort dagpeningar skuli greiddir lengur en eitt bótatímabil og hver upphæð dagpeninga skuli þá vera. Stjórn sjúkrasjóðs getur við þær aðstæður gert félagsmanni, sem nýtur lengdrar greiðslu úr sjóðnum, skylt að leita ráðgjafar hjá Virk.

12.2 Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu, að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögboðinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.

12.3 Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði) vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu, að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögboðinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.

12.4 Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 360.000 krónum m.v. starfshlutfall hans. Rétthafar dánarbóta eru maki sjóðfélaga og börn hans. Bótafjárhæð miðast við neysluverðsvísitölu frá 1.1. 2017 og tekur sömu breytingum og hún.

12.5 Dagafjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.

12.6 Dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu. Jafnframt er heimilt að ákveða hámark dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 sem þó sé ekki lægra en kr. 460.000 á mánuði miðað við 1.1.2017 og tekur breytingum miðað við launavísitölu.

12.7 Réttur skv. 12.1, 12.2 og 12.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum líkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.

12.8 Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðsfélaga í formi forvarnar- og endurhæfingar-styrkja og styrkja vegna sjúkra- og slysakostnaðar, fæðingarstyrkja, vegna krabbameinsrannsókna, stoðtækjastyrkja o.þ.h. sem stjórn sjóðsins ákveður á hverjum tíma og geta sjóðsins leyfir.

12.9 Styrkir til stofnana og félagasamtaka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni skv. gr. 2.2.

12.10 Við ráðstöfun fjármuna skv. 12.8 og 12.9 skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.

12.11 Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

13. grein - Lausn frá greiðsluskyldu

13.1 Ef farsóttir geisa getur sjóðsstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðsstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

14. grein - Tilhögun greiðslna úr sjóðnum

14.1 Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu Stéttarfélags Vesturlands og greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af rekstri hans leiðir.

14.2 Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrirkomulag á greiðslu dagpeninga og aðra starfstilhögun.

14.3 Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur um með-ferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.

14.4 Umsóknum skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim fylgi nauðsynleg vottorð sem tryggja réttmæti greiðslna.

15. grein - Fyrning bótaréttar

15.1 Réttur til dagpeninga í veikinda og slysaforföllum skv. gr.12.1 og 12.4 fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

15.2 Réttur til styrkja skv. reglugerð þessari fellur að öðru leyti niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

16. grein - Endurgreiðsla iðgjalda

16.1 Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

17. grein - Málskotsréttur

17.1 Nú telur félagsmaður, sem sótt hefur um styrk eða dagpeninga til Sjúkrasjóðs félagsins, að hann hafi ekki hlotið réttláta málsmeðferð í samræmi

við reglugerð sjóðsins, getur hann innan tveggja mánaða frá úrskurðinum, vísað málinu til stjórnar Stéttarfélags Veturlands til endurskoðunar.

18. grein - Upplýsingaskylda

18.1 Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðsfélaga um rétt þeirra til aðstoðar sjóðsins á aðgengilegan hátt m.a. með útgáfu bæklinga, dreifirita og/eða á heimasíðu félagsins.

19. grein - Breyting á fjárhæðum og styrkjum

19.1 Stjórn sjóðsins skal leggja fyrir Trúnaðarráðsfund í desember ár hvert, tillögur að breyttum bótafjárhæðum og breytingar á almennum reglum um fjárhæðir styrkja sem sjóðurinn greiðir, sem taka þá gildi um komandi áramót, séu þær samþykktar með 2/3 hluta greiddra atkvæða á trúnaðarráðsfundi.

20. grein - Breytingar á reglugerðinni

20.1 Breytingar á reglugerðinni, aðrar en varða bótafjárhæðir, verða aðeins gerðar á aðalfundi og þurfa þær að vera samþykktar með 2/3 hlutum greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundarboði.

20.2 Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar og þær hafa verið samþykktar á aðalfundi.


Reglugerð þessi samþykkt í allsherjaratkvæðagreiðslu í Verkalýðsfélagi Borgarness, í Verkalýðsfélaginu Val og í Verkalýðsfélaginu Herði 17. og 18. maí 2006 og staðfest á stofnfundi Stéttarfélagi Vesturlands 31. maí 2006.

Samþykkt var breyting á gr.12.8 á aðalfundi Stéttarfélags Vesturlands 28. apríl 2009.

Á aðalfundi Stéttarfélags Vesturlands 5. okt. 2017 voru samþykktar breytingar á gr. 12.1, 12.4, 12.6 og 12.8. Einnig var samþykkt að nýta heimild í gr. 12.5 frá 1.1.2018 um mismunandi fjölda reiðsludaga miðað við hluttföll greiddra iðgjalda í sjóðinn.

Á aðalfundi Stéttatfélags Vesturlands 17. maí 2018 var gerð lítilsháttar lagfæring á orlðalagi í gr. 12.1 eftir ábendingu frá ASÍ og einnig var samþykkt ný 17. Gr. sem fjallar um málsskotsrétt og greinar sem áður voru nr. 17, 18 og 19 voru uppfærðar í 18, 19 og 20.

Á aðalfundi 30.04. 2019 voru gerðar breytingar á 19. og 20. grein.. er varða breytingar á upphæðum bóta og styrkja og afgreiðslu þeirra breytinga.

  • Var efni síðunnar hjálplegt?
  • Nei