Reglur um úthlutun úr einstaklingsdeild

Sveitamenntar SGS og Sambands íslenskra sveitarfélaga

1. gr.
Almennt um skilyrði fyrir umsókn:
 1. Félagsmaður sem unnið hefur fullt starf í a.m.k. 6 mánuði af   síðustu 24 og greitt til aðildarfélags Sveitamenntar á þeim tíma á rétt á stuðningi til náms.
 2. Við ákvörðun upphæðar er miðað við greidd félagsgjöld síðustu 12 mánaða. Félagsgjald af lágmarkslaunum í 100% starfi eða meira gefur fulla styrkupphæð.
 3. Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila ásamt reikningi/kvittun til viðkomandi stéttarfélags. Umsókn um styrk þarf að berast viðkomandi stéttarfélagi innan 12 mánaða frá dagsetningu reiknings.
 4. Félagsmaður sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum, heldur rétti sínum til styrks enda komi hann aftur til vinnu eftir starfshlé og skal þá eiga rétt á greiðslu í samræmi við reglur.
 5. Foreldrar í fæðingarorlofi geta nýtt sér áunninn rétt skv. 1. gr. ef þeir velja að greiða félagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
 6. Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða félagsgjöld af atvinnuleysisbótum.
 7. Áunnin réttindi félagsmanna innan Sveitamenntar SGS, Ríkismenntar SGS, Landsmenntar, Starfsafls, Sjómenntar og Starfsmenntasjóðs verslunar-og skrifstofufólks haldast óbreytt þrátt fyrir flutning á milli aðildarfélaga/deilda sjóðanna.
Hve mikið er greitt ?

Greitt er að hámarki kr. 100.000.- á ári f.o.m. 1. janúar 2018. Miða skal við almanaksárið. Aldrei er þó greitt meira en sem nemur 75% af námskostnaði.

(*síðasta breyting á reglum, 1. janúar 2018, gagnvart því námi sem hefst f.o.m. þeim tíma) 

Um styrk vegna náms til aukinna ökuréttinda.

Athygli er vakin á því að sérstakur styrkur vegna aukinna ökuréttinda fellur nú undir almenna einstaklingsstyrki eftir hækkun þeirra 1. janúar 2018 og er því að hámarki kr. 100.000.-

Hlutfall styrks af heildarkostnaði fer að öllu jöfnu eftir samhengi starfs viðkomandi og þess náms sem sótt er um styrk til ásamt því að taka tillit til aðkomu þess sveitarfélags sem félagsmaður starfar hjá. Við það mat skal hafa eftirfarandi til grundvallar:

 • Þegar um er að ræða nám sem félagsmaður ákveður að taka að eigin frumkvæði og er í beinu samhengi við starf viðkomandi er sjóðnum heimilt að styrkja viðkomandi um allt að 90% af kostnaði við námið.
 • Ef um er að ræða almennt og viðurkennt nám sem leggja má til grundvallar undir annað starfstengt nám s.s. nám við öldungadeild eða viðurkennda fræðslustofnun (tungumálanám, tölvunám eða annað almennt nám) er sjóðnum heimilt að styrkja viðkomandi allt að 75% af kostnaði við námið. Það sama gildir um greiningu/próf sem leggja má til grundvallar frekara námi.
 • Veittir eru einstaklingsstyrkir vegna frístunda-/tómstundanámskeiða og er endurgreiðsla vegna þeirra 75% af kostnaði en aldrei hærri en kr. 30.000.- á ári og dregst jafnframt af heildarupphæð einstaklingsstyrks. (*síðasta breyting á reglum, 1. janúar 2018, gagnvart því námi sem hefst f.o.m. þeim tíma)
 • Félagsmenn sem ekki hafa nýtt sér rétt sinn síðustu þrjú ár, eiga rétt á styrk allt að kr. 300.000.-* fyrir eitt samfellt nám/námskeið skv. reglum sjóðsins.   Ferðakostnaður vegna náms getur að hámarki orðið kr. 100.000.- sem hluti af kostnaði náms/námskeiðs í þessu tilviki.  (*síðasta breyting á reglum, 1. janúar 2018, gagnvart því námi sem hefst f.o.m. þeim tíma)
 • Réttur ellilífeyrisþega: Ellilífeyrisþegar (félagsmenn aðildarfélaga SGS) halda rétti sínum til einstaklingsstyrkja í allt að 24 mánuði frá því þeir hætta að vinna.  Þetta er í samhengi við réttindi þeirra sem eru á tímabundinni örorku og annað sbr. 5. lið í reglum um einstaklingsstyrki. (samþykkt í mars 2012)
2. gr.
Styrkir til félagsmanna á sjúkradagpeningum

Félagsmenn sem taka sjúkradagpeninga skulu halda réttindum til styrks í allt að 6 mánuði eins og réttindi voru við starfslok.

3. gr.
Styrkir vegna íslenskunáms

Félagsmenn sem hafa annað móðurmál en íslensku geta sótt um allt að 90% endur-greiðslu vegna 150 stunda íslenskunáms eftir mánaðar félagsaðild.

 4. gr.
Styrkir til kaupa á hjálpartækjum fyrir lestrar- og ritstuðning

Hægt er að sækja um allt að 90% styrk vegna kaupa á hjálpartækjum ætluðum til stuðnings við lestur og skrift. Heildarstyrkur miðast við hámarksupphæð skv. almennum reglum sjóðsins.

5. gr.
Ákvörðun um styrk ofl.

Viðkomandi stéttarfélag tekur ákvörðun um það hvort orðið skuli við umsókn um styrk, hversu hár hann skuli vera og afgreiðir hann í samræmi við reglur þessar.

6. gr.
Endurskoðun

Ef félagsmaður telur sig eiga rétt á styrk, en styrkumsókn hans er hafnað af viðkomandi stéttarfélagi, þá getur hann vísað umsókn sinni til stjórnar Sveitamenntar SGS til endurskoðunar. Það sama gildir ef félagsmaður telur sig eiga rétt á hærri styrk en hann fékk samþykktan hjá viðkomandi stéttarfélagi.

Ferða- og dvalarstyrkir *

Sækja reglur um sérstaka ferða- og dvalarstyrki.

* Reglur þessar voru samþykktar á fundi sjóðstjórnar þann 12. janúar 2007. Þær geta tekið breytingum samkvæmt ákvörðun stjórnar hverju sinni.

Breyting vegna 4. gr. reglna samþykkt 7. maí 2007

Breyting vegna 3. gr. tók gildi 1. janúar 2009 en þá var samþykkt að greiða út styrki um leið og viðkomandi félagsmaður legði inn umsókn ásamt reikningi/kvittun vegna náms/námskeiða.

Breyting gerð 1. júlí 2013 á reglum um sérstaka ferða-og dvalarstyrki

Breyting gerð 1. janúar 2018 – sérstakur styrkur kr. 300.000.- (1.gr)

Breyting gerð 1. janúar 2018 – tómstundastyrkir 75%, hámark kr. 30.000.-

Breyting gerð 1. janúar 2018 á hámarki einstaklingsstyrkja í kr. 100.000.-

 • Var efni síðunnar hjálplegt?
 • Nei